Jakie warunki zdolności kredytowej sprawdza bank?

W codziennej praktyce bankowej mało osób zastanawia się, że każdy kredyt posiada swoje specyficzne cechy. Dla bankowców liczy się przede wszystkim liczba sprzedanych kredytów, bo to jest odzwierciedleniem ich wydajności. Dla kredytobiorców, uzyskane w ramach kredytu fundusze mają być środkami pozwalającymi na realizację określonego celu. Duże znaczenie ma też posiadanie zdolności kredytowej.

Zdolność kredytowa to podstawowy warunek dla uzyskania kredytu w banku. Oznacza ona zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych umową. Ocena zdolności kredytowej jest podstawowym obowiązkiem banku przy analizie wniosku kredytowego. Obowiązek ten wynika z postanowień Prawa Bankowego, które dopuszcza jednak możliwość udzielania kredytu podmiotowi nie posiadającemu zdolności kredytowej. Możne to nastąpić pod warunkiem ustanowienia szczególnego zabezpieczenia oraz przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia programu naprawy jednostki pozytywnie zaopiniowanego przez bank. Oprócz zdolności kredytowej często stosuje się pojęcie wiarygodności kredytowej, rozumianej jako gwarancja zachowania zdolności kredytowej w przyszłości. Badanie możliwości udzielenia kredytu gotówkowego klientowi wymaga ciągłej analizy bieżącej jego działalności, ocenianej na podstawie stanu faktycznego oraz ubiegłych okresów, oraz jego planów na przyszłość czyli w całym okresie kredytowania. Dlatego można mówić o dwóch typach zdolności kredytowej, a mianowicie: bieżącej, dotyczącej niedalekiej przyszłości, ocenę tej zdolności przeprowadza się przed udzieleniem kredytu gotówkowego na krótki okres czasu. Natomiast ocena perspektywiczna wykonywana jest przed udzieleniem kredytu długoterminowego. Banki wykorzystują w tym przypadku tzw. proste czyli statyczne lub złożone metody oceny zdolności kredytowej, głównie dynamiczne i dyskontowe.

Prawidłowa ocena zdolności kredytowej powinna umożliwić uzyskanie informacji na następujące pytani:

1. Czy sytuacja ekonomiczna klient umożliwi wywiązanie się ze zobowiązań przyjętych wobec banku?

2. Czy ryzyko kredytowe nie przekracza ustalonej możliwej do przyjęcia wielkości?

3. Czy działalność kredytobiorcy ma charakter ekspansywny?

W praktyce wyodrębnia się dwa rodzaje zdolności kredytowej, mające największe znaczenie w analizie:

1. Zdolność kredytową pod względem formalnoprawnym.

2. Zdolność kredytową pod względem merytorycznym.

Zdolność formalnoprawna oznacza zdolność podmiotu do podejmowania czynności prawnych, w tym zawierania umów kredytowych. Jest to zatem możliwość wejścia w stosunki umowne z bankiem. Bada się przede wszystkim zgodność dokumentów składanych przez kredytobiorcę w wymaganiami banku. Zdolność merytoryczna związana jest z pogłębioną analizą sytuacji ekonomicznej klienta i jego otoczenia.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.